Persona de contacte

 

Per a sol·licitar informació o ajuda sobre algún tema particular, deuen posar-se en contacte amb la persona responsable:

Problemes individuals d’un alumne/a: Professor/a tutor/a
Problemes generals de l’ alumnat: Directora
Informació sobre assumptes acadèmics: Cap d’estudis
Informació o problemes referits a la maduresa i comportament: Psicóloga
Informació sobre excursions: Professor/a tutor/a
Informació o problemes relacionats amb el menjador: Encarregat del menjador
Informació sobre beques o matrícula: Secretaria
Sol·licitud de canvi d’ optativa: Secretaria
Petició de justificant d’ assistència a reunions amb el professorat: Secretaria
Autorización de salidas del centro fuera del horario: Profesor/a tutor/a

 

Copyright 2011 - Ceip Tomàs Albert. Todos los derechos reservados.
dalt