Normes de funcionament del menjador

HORARI DE FUNCIONAMENT: El menjador escolar funciona des del primer dia de classe. En setembre i juny comença a les 13:00 hores i acaba a les 15:00 hores. D’octubre a maig  comença a les 13:00 hores, excepte els divendres que comença a les 13:15, i acaba a les 15:30, coincidint amb l’ inici de les classes de la vesprada.

PREU DEL MENÚ PER A ALUMNAT NO BECARI D’OCTUBRE A MAIG:  El preu fixat per al mesos d’octubre a maig durant el curs 2012-2013 és de 4,25 € per menú i dia per a l’alumnat no becari.

PREU DEL MENÚ PER A ALUMNAT BECARI D’OCTUBRE A MAIG: La Generalitat Valenciana concedeix beques de menjador que se
sol·liciten al mes de juny a la secretaria del centre i només per als mesos d’octubre a maig. Aquestes beques no cobreixen el total del cost del menú, per la qual cosa,el preu fixat per al mesos d’octubre a maig durant el curs 2012-2013 és de 0,31 € per menú i dia per a l’alumnat no becari, si la beca és del 100%.

PREU DE MENÚ EN SETEMBRE I JUNY. En setembre i juny, donat que no hi ha subvenció per al funcionament del servei, el preu serà fixat pel Consell Escolar i es donarà a conèixer durant el període d’inscripció d’estos dos mesos, al mes de maig. En setembre de 2012 el preu és de 5,25€ a pagar per avançat en Bankia. Al mes de maig de 2013, el Consell Escolar fixarà el preu per al mes de juny de 2013 en funció del nombre de comensals del mes.

PAGAMENT DEL SERVEI: El pagament dels rebuts del menjador es farà mitjançant domiciliació bancària durant els 5 dies primers de cada mes per avançat, tant a l’alumnat no becari com al becari. Si el banc ens torna el rebut, s’haurà d’ingressar la quantitat endeutada  més el recàrrec corresponent., que a partir de la segona devolució passarà a ser de 6€. L’impagament d’un rebut,  suposarà la pèrdua de la plaça del menjador.

INSCRIPCIÓ: Les famílies interessades en utilitzar el menjador  han d’omplir la SOL·LICITUD  DE PLAÇA DE MENJADOR DURANT ELS MESOS D’OCTUBRE A MAIG amb l’autorització bancària i entregar-la a l’encarregat de menjador durant els 10 primers dies de setembre. La inscripció per al mes de setembre es farà emplenant la SOL·LICITUD DE MENJADOR PER A SETEMBRE DE 2012.

BAIXA DEL MENJADOR i/O MODIFICACIONS: per a qualsevol modificació en la inscripció o per a donar-se de baixa del menjador serà necessari emplenar l’imprès corresponent de SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DEL MENJADOR o SOL·LICITUD DE BAIXA DEL MENJADOR, respectivament. Les modificacions o baixes només es realitzaran abans del dia 25 de cada mes, per a ser efectives el mes següent.

ÚS ESPORÀDIC DEL MENJADOR.  Desapareix el servei d’ús esporàdic del menjador per a millorar l’atenció de les educadores a  l’alumnat..

ÚS DEL MENJADOR PER URGÈNCIA I NECESSITAT: Si algun dia té necessitat d’utilitzar el menjador de forma eventual i per a casos d’extrema necessitat, haurà d’omplir la SOL·LICITUD D’ÚS DE MENJADOR PER URGÈNCIA I NECESSITAT, adjuntant justificació i/o declaració jurada de la necessitat d’ús. A més haurà d’ingressar en el compte del centre el preu de 4,25€.

FALTES D’ASSISTÈNCIA AL MENJADOR: L’absència al menjador no eximeix del pagament del dia absent. En absències superiors a 3 dies que siguen justificades i comunicades a l’encarregat del menjador, es descomptarà la part corresponent al menjar (2 €), però no la part de despeses fixes (educadores, gestió, etc.). Quan un alumne assisteix al col·legi però, per raó justificada no es queda al menjador, s’ha d’avisar per escrit a l’agenda al tutor/a i a l’encarregat del menjador.

RETARDAMENTS: Quan un alumne fix per la raó que siga arribe tard al col·legi, s’ha d’avisar abans de les 9:15 hores, a la conserge o l’encarregat, de que es quedarà a dinar.

AL·LÈRGIES I MALALTIES: Si algun alumne/a té problemes amb algun aliment s’ha de portar certificat metge que ho acredite per a que l’empresa d’alimentació li faça un menú alternatiu. En cas de que un alumne necessite dieta durant uns dies, s’ha d’avisar a l’encarregat del menjador per escrit a l’agenda.

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS: Si algun alumne/a necessita prendre un medicament en temps de menjador és necessari omplir la SOL·LICITUD D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS que està disponible en secretaria i adjuntar recepta mèdica.

 

 

Copyright 2011 - Ceip Tomàs Albert. Todos los derechos reservados.
dalt