Educació primària

Objectius

DECRET 111/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana.

L’educació primària ha de contribuir a desenrotllar en l’alumnat les capacitats que li permeten:

 1. Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència, aprendre a obrar d’acord amb estes, preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania, respectant i defenent els drets humans, així com el pluralisme propi d’una societat democràtica.
 2. Desenrotllar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i de responsabilitat en l’estudi, així com actituds de confiança en si mateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge amb els quals descobrir la satisfacció de la tasca ben feta.
 3. Desenrotllar una actitud responsable i de respecte pels altres que afavorisca un clima propici per a la llibertat personal, l’aprenentatge i la convivència, així com fomentar actituds que promoguen la convivència en els àmbits escolar, familiar i social.
 4. Conèixer, comprendre i respectar els valors de la nostra civilització, les diferències culturals i personals, la igualtat de drets i oportunitats d’hòmens i dones, i la no discriminació de persones amb discapacitat.
 5. Conèixer i utilitzar de manera apropiada el valencià i el castellà oralment i per escrit.Valorar les possibilitats comunicatives del valencià com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana com a part fonamental del seu patrimoni cultural, així  com les possibilitats comunicatives del castellà com a llengua comuna de totes les espanyoles i espanyols i d’idioma internacional. Desenrotllar, així mateix, hàbits de lectura com a instrument essencial per a l’aprenentatge de la resta de les àrees.
 6. Adquirir, almenys en una llengua estrangera, la competència comunicativa bàsica que permeta a l’alumnat expressar i comprendre missatges senzills i moure’s en situacions quotidianes.
 7. Desenrotllar les competències matemàtiques bàsiques i iniciar-se en la resolució de problemes que requerisquen la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, així com ser capaços d’aplicar-los  a les situacions de la seua vida quotidiana.
 8. Conèixer els fets més rellevants de la història d’Espanya, amb especial referència als relatius a la Comunitat Valenciana, així com la història universal.
 9. Conèixer i valorar l’entorn natural, social, econòmic i cultural de la Comunitat Valenciana, situant-lo sempre en el seu context nacional, europeu i universal, així com les possibilitats d’acció i cura d’aquest. Iniciar-se, així mateix, en el coneixement de la geografia de la Comunitat Valenciana, d’Espanya i universal.
 10. Iniciar-se en les tecnologies de la informació i la comunicació, i desenrotllar un esperit crític davant dels missatges que reben i elaboren.
 11. Valorar la higiene i la salut, conèixer i respectar el cos humà i utilitzar l’educació física i l’esport com a mitjans per a afavorir el desenrotllament personal i social.
 12. Comunicar-se a través dels mitjans d’expressió verbal, corporal, visual, plàstica, musical i matemàtica: desenrotllar la sensibilitat estètica, la creativitat i la capacitat per a gaudir de les obres i les manifestacions artístiques.
 13. Conèixer el patrimoni cultural d’Espanya, participar en la seua conservació i millora, i respectar-ne la diversitat lingüística i cultural.
 14. Conèixer i valorar el patrimoni natural, social i cultural de la Comunitat Valenciana, dins del context històric, social i lingüístic propi, així com participar en la sua conservació i millora.
 15. Desenrotllar tots els àmbits de la personalitat, així com una actitud contrària a la violència i als prejudici de qualsevol tipus.
 16. Conèixer i valorar els animals i les plantes, i adoptar maneres de comportament que n’afavorisquen l’atenció.
 17. Fomentar l’educació viària i el respecte a les normes per a previndre els accidents de trànsit.

Assignatures

Coneixement del Medi
Educació Física
Música
Valencià
Castellà
Anglès
Matemàtiques
Religió o Atenció Educativa (optatives)

Llibres de text 2012-2013

Primer curs
Segon curs
Tercer curs
Quart curs
Cinqué curs
Sisè curs

Copyright 2011 - Ceip Tomàs Albert. Todos los derechos reservados.
dalt