CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE MENJADOR 2015-16

CONVOCATÒRIA DE  BEQUES DE MENJADOR PER AL CURS 2015/2016

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2015, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2015-2016

PERÍODE D’ENTREGA DE SOL·LICITUDS

Fins al 6 de juliol del 2015 en el següent horari: de 9:00 a 10:30 i de 13:00 a 14:00 hores.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

-        Imprès de sol·licitud, facilitat pel centre.

-        Fotocòpia del DNI/NIF/PASSAPORT/NIE  del sol·licitant i del cònjuge, si és el cas, així com del DNI de l’alumne si disposa del mateix.

-        Fotocòpia compulsada de les pàgines del llibre de família en què apareguen tant els pares com els fills que es consideren membres de la unitat familiar (aportar original per a la seua compulsa): Sols en cas de que no conste en el centre o haja hagut modificació.

-        En cas d’omplir l’apartat F de situacions sociofamiliars, aportar la documentació referida a cada cas:

  • Família monoparental: carnet de títol de família monoparental, o sentència judicial ferma de separació o divorci i certificat de convivència o informe dels servicis socials (ja que en cas de conviure amb una altra parella s’exclou la condició de monoparental) i aportació del llibre de família i certificat de defunció en cas de viudetat.
  • Condició de toxicòman, alcohòlic o reclús: certificat del director del centre penitenciari o certificat mèdic, en cada cas.
  • Família nombrosa: títol o carnet de família nombrosa en vigor o llibre de família. Per a computar els fills concebuts no nascuts,  certificat mèdic que acredita l’embaràs.
  • Discapacitat igual o superior al 33%: targeta acreditativa o certificat de discapacitat expedida per la Conselleria de Benestar Social o per l’INSS o per el Ministeri d’Economia o Ministeri de Defensa que acredite la discapacitat permanent.
  • Orfe absolut: llibre de família o certificat del registre civil.

BENEFICIARIS

L’alumnat  que cursa d’Educació Infantil i Educació Primària durant el curs 2014/15.

DIRECTES: Els que es troben en una d’estes situacions: alumnat d’Educació Especial, els fills de víctimes de violència de gènere i víctimes de terrorisme, alumnat en situació d’acolliment o membre de família acollidora. S’acreditarà mediant:

  • En situació d’acolliment o membre de família acollidora: certificat titular del centre residencial protecció de menors o serveis territorials, o resolució administrativa o judicial que formalitza l’acolliment familiar o residencial.
  • Família víctima de violència de gènere: còpia compulsada de l’orde de protecció a favor de la víctima o sentència condemnatòria, o excepcionalment, l’informe del Ministeri Fiscal que indique l’existència d’indicis de violència de gènere.
  • Família víctima de terrorisme: còpia compulsada de la resolució del Ministeri de l’Interior

PREVIA BAREMACIÓ:

 La renda familiar durant l’any  2014 no ha de superar els imports següents:  

     Famílies de dos membres:                    24. 089 euros

Famílies de fins a tres membres:      32.697 euros

    Famílies de quatre membres:               38.831 euros

    Famílies de cinc membres:      43.402 euros

    Famílies de sis membres:          46.853 euros

   Famílies de set membres:                     50.267 euros

   Famílies de huit membres:        53.665 euros

A partir del huitè membre, s’hi ha d’afegir 3.391 euros, per cada nou membre computable.

 Publicació del llistat provisional(al tauler d’anuncis del centre) a principi de setembre.

 

Copyright 2011 - Ceip Tomàs Albert. Todos los derechos reservados.
dalt